Yalova Terma City, ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Semt77 Yalovaspor’un sponsorudur. Temsilcimize, ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonunda başarılar dileriz.

Detaylı Bilgi için Tıklayın!
BOOK YOUR STAY
1
Jul, 2022
2
Jul, 2022
1
Adults
0
Children

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

 

 1. Gizlilik Politikası:

 

EBCİN TURİZM PAZARLAMA İNŞAAT VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan sonra şirket olarak anılacaktır.) şirket olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. 

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları:

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisler, Topluluk Şirketleri, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz, oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir. 

Ayrıca, Şirket veya Topluluk Şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi, Şirketimizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir. 

Toplanan kişisel verileriniz, sonraki süreçte sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunulması, Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeninize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin, Topluluk Şirketlerimizin ve bu şirketlerle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin, hukuki ve ticari güvenliğinin temininin sağlanması (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Topluluk Şirketleri müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının usulüne uygun şekilde yürütülmesinin sağlanması için KVK Kanunu’nun beşinci (5.) ve altıncı (6.) maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. 

Buna ek olarak, Covid-19 ve olası diğer salgın hastalıklar nedeniyle çalışanlarımızdan ilave sağlık verileri talep edilebilecek ya da toplanabilecek ve toplanan veriler ilgili resmi makamlarla paylaşılabilecektir.

 

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Şirket tarafından, kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi, işbu aydınlatma metninin ikinci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ile müşterilere daha iyi ve kaliteli hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. Söz konusu hizmet gereği toplanan kişisel verileriniz, şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temininin sağlanması amacıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Topluluk Şirketlerine, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere ve turizm sektörü faaliyeti kapsamında iş görmekte olan diğer firmalara KVK Kanunu’nun sekizinci (8.) ve dokuzuncu (9.) maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işbu metnin ikinci (2.) maddesinde yer alan düzenleme doğrultusunda yurt içi ve yurt dışına aktarılabilecektir. 

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.

Kanun gereği, bildirim veya açık rıza gerekmeksizin, suç ve dolandırıcılığı önlemek ve Şirketimizin ve Topluluk Şirketlerimizin mevzuata uyumluluğunu denetlemek ve/veya sağlamak veya haklarını elde etmek amacıyla kişisel verileriniz kullanılabilecektir. 

Aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde kişisel verileriniz açıklanabilir:

– Mevzuat gereği,

– Çalışanlarımızın, kamunun veya Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla;

– Adli kovuşturma, mahkeme ilamı veya bir yasal süreci yerine getirmek amacıyla veya

– Bir birleşme, varlık satışı veya benzer işlemler halinde.

Yukarıda belirtilen hususlar, kanunlar, yaptırımlar, gizlilik politikamız ve sorumluluklarımız çerçevesinde verileriniz sizin onayınız olmadan üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla beraber yasal yükümlülüklerimizin gerektirdiği şekliyle ve yasaların sınırladığı şekilde mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile verileriniz paylaşılmaktadır.

İşbu sebeplerle, toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun beşinci (5.) ve altıncı (6.) maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin iki (2) ve üç (3) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

 

 1. Kişisel Verilerin Silinmesi:

Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine (KVKK madde 11 uyarınca) kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları:

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimizin aşağıda yer alan e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; kvk@termacity.com.tr e-posta adresine iletmeniz halinde gerekli Başvuru Formu tarafınıza gönderilecektir. İlgili formun tarafınızca eksiksiz şekilde doldurulduktan sonra aynı e-posta adresine gönderilmesi gerekmekte olup talebinizin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifede yer alan ücret esas alınacaktır.